Regulamin

Regulamin serwisu internetowego „DARMOWI$KO”
Serwis internetowy „DARMOWI$KO” dostępny pod adresem http://darmowisko.pl prowadzony jest przez firmę Praxio Amadeusz Sarnecki, Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343472535 kontakt mailowy: biuro@praxio.pl.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
§1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną http://darmowisko.pl
2. Praxio Amadeusz Sarnecki, Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343472535 kontakt mailowy: biuro@praxio.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
5. Promocja – oferta promocyjna Partnerów dotycząca w szczególności udostępniania próbki produktów, kodów rabatowych itp., umieszczona na stronie Serwisu.
6. Partner – podmioty inne niż Usługodawca, organizujące Promocję, której opis zamieszczono na stronie Serwisu.
7. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, zawierający informacje dotyczące Użytkownika, w tym dodane przez niego Promocje.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
4. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje a także prawa osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu jedynie na własny użytek z wyłączeniem użytku w celu prowadzenia lub w związku z prowadzeniem przez Użytkownika działalności gospodarczej a w szczególności działalności konkurencyjnej do działalności Usługodawcy

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta użytkownika,
b) emisji informacji o Promocjach,
c) przesyłaniu informacji o nowych Promocjach na adres poczty elektronicznej Użytkownika („Newsletter”).
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierania jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji w Serwisie.
3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. c, zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony w momencie dokonania zapisu (podanie adresu poczty elektronicznej) przez Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu
4. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

§4 Rejestracja w Serwisie

1. W celu założenia Konta użytkownika, Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie.
2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji podaje adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidulany login oraz hasło, które umożliwiają dostęp do Konta użytkownika.
3. Użytkownik dokonuje rejestracji po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu w słowno-graficzny znak „Zarejestruj się”.

§5 Zamieszczanie informacji o Promocjach

1. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiadający aktywne Konto użytkownika może zamieszczać informacje o Promocjach na stronie Serwisu.
2. W celu zamieszczenia informacji o Promocjach, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie poprzez funkcjonalność „Dodaj promocję” zostaje przekierowany do formularza umożliwiającego dodanie Promocji.
3. Dodając Promocję, Użytkownik:
a) ustala tytuł Promocji – tytuł powinien w zwięzły sposób oddawać główną ofertę Partnera dotyczącą Promocji (np. „Darmowy szampon XYZ”);
b) dokonuje opisu Promocji w sposób rzetelny i jasny wraz z określeniem zasad Promocji (w tym okresu jej trwania) oraz korzyści, które można odnieść po skorzystaniu z niej;
c) zamieszcza bezpośredni link do strony internetowej Partnera, za pośrednictwem której umożliwia on (Partner) skorzystanie z Promocji;
d) zamieszcza opis produktu lub kodu rabatowego będącego przedmiotem promocji;
e) wskazuje kategorię do której można przyporządkować przedmiot Promocji;
f) w przypadku kodu rabatowego wskazuje Partnera, u którego istnieje możliwość realizacji kodu.
4. Po dodaniu Promocji przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia treści Promocji, w szczególności pod kątem rzetelności opisu. Po poprawnym zweryfikowaniu Promocji, Usługodawca dokonuje jej akceptacji. Z chwilą dokonania akceptacji Promocji przez Usługodawcę, dochodzi do jej publikacji w Serwisie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Promocji lub usunięcia już opublikowanej Promocji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności naruszenia zasad określonych w §1 oraz w §5 ust. 3.

§6 Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych informacji o Promocji. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Usługodawca będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i formę informacji o Promocji, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Promocji przez Partnera, w tym za realizację kodów rabatowych czy zobowiązań Partnera wynikających ze skorzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Promocji.
3. Usługodawca nie odpowiada za treść, zasady oraz warunki Promocji.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na stronie Serwisu i nie odpowiada za czynności dokonane Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronie Serwisu.

§7 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
oraz postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@darmowisko.pl.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@darmowisko.pl.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
4. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
5. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§8 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy, Użytkownika bądź Partnera w związku z zamieszczeniem informacji o Promocji. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkownika bądź Partnera skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 7 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 22 lipca 2016 r.